Základní škola a Mateřská škola Stará Ves nad Ondřejnicí

Charakteristika školy

 

Charakteristika školy

Milí rodiče, posláním naší školy je poskytovat výchovu a vzdělávání v rámci předškolní a školní docházky, pomáhat žákům rozvíjet jejich osobnost, získávat poznatky o světě, životě, člověku apod. Vedeme děti k vytváření vlastního úsudku a hodnocení, spolupráci se spolužáky, vztahu mezi žáky.  Během školního roku organizujeme 2 projektové dny, kterými se snažíme zpestřit vzdělávání a učení žáků. V těchto projektech se žáci dovědí mnoho nového o tématech, učí se pracovat ve skupinách, hodnotit své práce a sledovat práce spolužáků. Pro žáky připravujeme také mimoškolní aktivity – jako jsou sportovní a vědomostní soutěže, které jsou přínosem pro srovnávání žáků s okolními školami, společná odpoledne s rodiči, tematické dny, sběrové akce, nabízíme řadu zájmových kroužků apod.

V naší škole probíhá již 3. mezinárodní projekt. Žáci sice nemají možnost vyjíždět na zahraniční školy, ale je velmi motivující pro učitele směrem k nutnosti komunikace v cizím jazyce, následně při návštěvě zahraničních hostů v naší škole mají žáci možnost vyzkoušet si své znalosti v AJ, NJ či RJ. Práce, které vznikají při těchto projektech jsou nádherné, děti zapojují svou fantazii, um a nacházejí spoustu nových informací.

Vnitřní zařízení školy se stále modernizuje. Máme třídy vybaveny výškově stavitelnými žákovskými lavicemi, v učebnách 1. stupně jsou v části tříd koberce, chodby jsou vybaveny odpočinkovými zónami. Specializovaná výuka probíhá v odborných učebnách – fyziky a chemie, přírodopisu, výtvarné a hudební výchovy, školních dílnách, učebně šití a vaření, keramické dílně. Ke zpestření výuky využíváme interaktivní tabule, dataprojektory, počítačovou učebnu a další didaktickou techniku: např. digitální kamera, digitální fotoaparáty, hardware a software na zpracování digitálního audio a video záznamu, ozvučovací aparatura, kopírovací stroje, tiskárny. Učebnice jsou v dostatečném množství v ucelených řadách a jsou průběžně modernizovány.

Vysokou úspěšnost mají žáci u přijímacího řízení na střední školy, menší část žáků odchází do učebních oborů.

Další skupinu žáků tvoří žáci se speciálními vzdělávacími potřebami - se zdravotním postižením a zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Žáci se vzdělávají na naší škole formou individuální integrace v běžné třídě, většina z nich dochází 1× týdně na hodinu reedukační péče.

Školní družina využívá k svému provozu nejen školní, ale i vlastní prostory.

Stravování žáků je zajištěno v prostorné školní jídelně s vlastní kuchyní. Nabídku doplňuje školní bufet se sortimentem z místní pekárny. Pitný režim je zajištěn formou čaje a neslazenými nápoji z automatů.

Z důvodů bezpečnosti jsou vstupy do budovy školy a žákovské šatny monitorovány kamerami, u hlavních vchodů je nainstalováno centrální otevírání.  

Připravili jsme pro vás k nahlédnutí kroniku naší školy, která je shrnutím života ve škole v průběhu roku. Samozřejmě se nedá několika stranami popsat vše, co se ve škole uskutečnilo. Tak alespoň v kostce.

ZŠ ve školním roce 2014/2015

 Sportovní kronika 2014/2015

Mezinárodní projekt 2013-2015
Oslava kultury prostřednictvím hudby

ZŠ ve školním roce 2013/2014

 

připravuje

Yvetta Kunzová

e-mail: yvetta.kunzova@seznam.cz  

Základní škola a Mateřská škola Stará Ves nad Ondřejnicí, příspěvková organizace

739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 38

IČ 70942633; tel. 558 669 222

e-mail: skola@zs-staravesno.cz