Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 21 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 12/2020 Sb., a podle § 69 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 12/2020 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb.

Název školy Základní škola a Mateřská škola Stará Ves nad Ondřejnicí, příspěvková organizace
Důvod a způsob založení Zřizovatel: Obec Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká č. 1, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí

Organizace byla zřízena za účelem:

 • Poskytování předškolního vzdělávání v souladu s cíli předškolního vzdělávání.
 • Poskytování základního vzdělávání v souladu s rámcovými vzdělávacími programy a školními vzdělávacími programy.
 • Zajišťování zájmového vzdělávání dětí a žáků.
 • Uskutečňování školního stravování dětí a žáků.
 • Zabezpečení závodního stravování zaměstnanců škol.

Doplňková činnost navazující na hlavní činnost

Organizace je oprávněna provozovat doplňkovou činnost mimo svoji hlavní činnost podle čl. III, bodu 2 této zřizovací listiny za předpokladu, že tato činnost neomezí výkon hlavní činnosti organizace.

 • hostinská činnost
 • poskytuje závodní stravování občanům k jejichž stravování se zavázala smlouvou o závodním stravování s  jinou právnickou osobou, fyzickou osobou nebo organizační složkou státu
 • pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
 • poskytování krátkodobých a dlouhodobých pronájmů dle platného ceníku schváleného zřizovatelem
Organizační struktura Statutárním orgánem je ředitelka školy Mgr. Yvetta Kunzová.
V případě nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu statutární zástupce ředitelky školy Mgr. Zuzana Stejskalová.

Složky organizace:

 • základní škola
 • mateřská škola
 • školní družina
 • školní jídelna
Kontaktní spojení   Základní škola a Mateřská škola Stará Ves nad Ondřejnicí, příspěvková organizace
Zámecká 38, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí

E-mail: skola(zavináč)zs-staravesno.cz IČ: 70942633, DIČ: CZ70942633  
datová schránka: w24mhqi tel. 591 142 212, 558 669 222  
web: www.zs-staravesno.cz účet organizace: 1686933319/0800  

Odloučené pracoviště mateřské školy
Nad Zámkem 497, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, tel. 591 142 240, email: mskola(zavináč)zs-staravesno.cz 

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

 • základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna: Zámecká 38, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí
 • mateřská škola – odloučené pracoviště: Nad Zámkem 497, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí

Úřední hodiny: 7- 14, jinak po telefonické domluvě

Dokumenty
 • Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny
 • Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání  Společně si hrát a poznávat
 • Školní řád ZŠ a MŠ
 • Vnitřní řád školní družiny
 • Vnitřní řád školní jídelny
 • Rozpočet viz https://www.zs-staravesno.cz/dokumenty-skoly/
Žádosti a informace Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají písemně poštou na kontaktní adresu organizace.
Příjem žádostí a dalších podání Žádosti a podání se podávají písemně poštou na kontaktní adresu organizace, předáním písemné žádosti na sekretariátu organizace, elektronickou poštou, prostřednictvím datové schránky.

Ústně lze podat žádost: telefonicky, osobně u ředitelky.

Ze žádosti musí být zřejmé, že směřuje ke škole a kdo žádost podal.

Řešení stížností: https://www.zs-staravesno.eu/wp-content/uploads/2018/08/Resenistiznosti.pdf

Předpisy Nejdůležitější používané předpisy

 • Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
 • Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
Úhrady za poskytování informací ZŠ a MŠ Stará Ves nad nad Ondřejnicí nemá sazebník úhrad za poskytování informací, jsou poskytovány bezplatně.
Výroční zpráva K dispozici na webových stránkách v sekci dokumety školy