Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Základní škola

Milí rodiče, posláním naší školy je poskytovat výchovu a vzdělávání v rámci předškolní a školní docházky, pomáhat žákům rozvíjet jejich osobnost, získávat poznatky o světě, životě, člověku apod. Vedeme děti k vytváření vlastního úsudku a hodnocení, spolupráci se spolužáky, vztahu mezi žáky.  Během školního roku organizujeme 2 projektové dny, kterými se snažíme zpestřit vzdělávání a učení žáků. V těchto projektech se žáci dovědí mnoho nového o tématech, učí se pracovat ve skupinách, hodnotit své práce a sledovat práce spolužáků. Pro žáky připravujeme také mimoškolní aktivity – jako jsou sportovní a vědomostní soutěže, které jsou přínosem pro srovnávání žáků s okolními školami, společná odpoledne s rodiči, tematické dny, soutěže.

Nabízíme řadu zájmových kroužků – přírodovědný, počítačový, sportovní, keramický, country kytara, školní časopis, anglický, atletický kroužek, mažoretky atd.

Naše škola navázala třetí etapou na projekt, který je spolufinancován evropskou unií s názvem ŠABLONY III. STARÁ VES N. O. s reg. číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021767, který jsme začli realizovat od 1. 9. 2021. Letos pokračujeme aktivitami: činnost školního asistenta v MŠ a ZŠ, čtenářský klub a doučování pro žáky ZŠ.
Vnitřní zařízení školy se stále modernizuje. Máme třídy vybaveny výškově stavitelnými žákovskými lavicemi, v učebnách 1. stupně jsou v části tříd koberce, chodby jsou vybaveny odpočinkovými zónami. Specializovaná výuka probíhá v odborných učebnách – fyziky a chemie, přírodopisu, výtvarné a hudební výchovy, multimediální jazykové učebně, školních dílnách, učebně vaření, keramické dílně. Ke zpestření výuky využíváme interaktivní tabule, dataprojektory, počítačovou učebnu a další didaktickou techniku: např. digitální kamera, digitální fotoaparáty, hardware a software na zpracování digitálního audio a video záznamu, ozvučovací aparaturu, kopírovací stroje, tiskárny. Učebnice jsou v dostatečném množství v ucelených řadách a jsou průběžně modernizovány.

Za školou vznikl moderní sportovní areál: multifunkční hřiště, workoutové hřiště, venkovní učebna, běžeská dráha, doskočiště a děti MŠ a ŠD část s hracími prvky. 

U nás ve škole…

Třídy

Odborné učebny

Chodby

Šatní skříňky

Rekonstrukce budovy A  rok 2021

Zázemí za školou

Od cesty je vidět krásně opravená budova školy. Ale málokdo ví, že velký kus práce vznikal i za budovou školy. Děti MŠ i žáci školy mohou využívat sportovní a relaxační zázemí za školou. Některé části čekají ještě malé úpravy, ale nebrání to aktivitám našich žáků. Podívat se můžete nejen na fotografie, ale také video. Vše zdokumentoval pan Filip Dekleva, za což mu patří velký dík.

Vysokou úspěšnost mají žáci u přijímacího řízení na střední školy, menší část žáků odchází do učebních oborů.

Další skupinu žáků tvoří žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Žáci se vzdělávají na naší škole formou individuální integrace v běžné třídě, většině z nich je doporučena pedagogická intervence či předmět speciální pedagogické péče. Ten je zajišťován speciálním pedagogem.

Školní družina využívá k svému provozu nejen školní, ale i vlastní prostory.

Stravování žáků je zajištěno v prostorné školní jídelně s vlastní kuchyní. Pitný režim je zajištěn formou čaje a neslazenými nápoji z automatů.

Z důvodů bezpečnosti jsou vstupy do budovy školy a žákovské šatny monitorovány kamerami, u hlavních vchodů je nainstalováno centrální otevírání.  

Připravili jsme pro vás k nahlédnutí kroniky naší školy, které jsou shrnutím života ve škole v průběhu roku. Samozřejmě se nedá několika stranami popsat vše, co se ve škole uskutečnilo. Tak alespoň v kostce.

 Kronika školy 2018/2019  Kronika školy 2019/2020
   Sportovní kronika 2015/2016