Starší příspěvky

  • expand2020 (191)
  • expand2019 (143)
  • expand2018 (127)
  • expand2017 (49)

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Mateřská škola

Mateřská škola ve Staré Vsi nad Ondřejnicí sídlí stejně jako v předchozích školních letech ve dvou budovách, v hlavní budově v ulici Nad Zámkem 497 (třídy Berušky a Broučci) a v budově odloučeného pracoviště v bývalé základní škole v ulici Zámecká 38 (třídy Sluníčka a Hvězdičky).

V letošním školním roce navštěvuje mateřskou školu 93 dětí (25 dětí ve třídě nejmladších dětí „Berušky“ (2,5 – 3,5 let věku), 25 dětí ve třídě „Broučci“ (3,5-4,5 let věku), 18 dětí ve třídě „Hvězdičky“ (4,5-6 let věku) a 25 dětí ve třídě „Sluníčka“ (5 – 6 let věku). S dětmi pracuje 8 kvalifikovaných pedagogů a 2 asistentky pedagoga, dále jeden školní asistent. O provoz se starají 3 provozní zaměstnanci. Provozní doba mateřské školy je od 6:30 do 16:30 hod.

Učitelky pracují s dětmi podle Školního vzdělávacího programu „Společně si hrát a společně poznávat“ platného od 1. 9. 2017, doplněného dodatkem platným ke dni 1.9.2018. Podle tohoto dokumentu sestavují učitelky výchovně vzdělávací plán pro každou třídu tak, aby co nejlépe reagoval na potřeby dětí v dané třídě, byl pestrý a zajišťoval co nejpřirozenější a nejefektivnější učení dětí i kvalitně prožitý den ve školce.

Dbáme na to, aby si děti osvojovaly zdravé životní návyky. Snažíme se, aby se děti správně a přirozeně rozvíjely, osvojovaly si nové dovednosti a získávaly znalosti aktivně, především pomocí vlastní zkušenosti, prožitku, interakcí s učitelkou i ostatními dětmi. Velmi se snažíme zajistit dětem co nejrůznorodější a nejkvalitnější didaktické pomůcky a využíváme stávajícího didaktického vybavení školky, které je na velmi dobré úrovni, což v minulém školním roce potvrdilo i šetření České školní inspekce.  U nejmladších dětí dbáme na to, aby se co nejlépe a nejpřirozenějším způsobem adaptovaly na nové prostředí a novou sociální situaci a v příjemném klimatu hodnotně trávily svůj čas, hledaly si kamarády a osamostatnily se. U starších dětí nám jde především o podporu jejich zdravého rozvoje a vývoje, o vytvoření podnětného prostředí pro přirozené a radostné učení, osvojování si nových dovedností, vědomostí a zkušeností a přirozený přechod k dalšímu vzdělávání a životní etapě.

Naším záměrem je vést děti k úctě k okolnímu prostředí, k vytváření pocitu sounáležitosti a hrdosti na místo, kam patří, k osvojování základních společenských hodnot a vytváření postojů, které jim budou pomáhat dobře a zdravě žít v nejbližší i širší společnosti. Usilujeme o úzkou spolupráci s rodinami dětí a vytváření partnerských vztahů. Spolupracujeme s obcí a dalšími organizacemi jak v obci tak i mimo ni, například s humanitárními a kulturními organizacemi nebo s místními živnostníky. K pobytu dětí venku, k upevňování zdraví dětí a zlepšování jejich fyzické zdatnosti a pohybových schopností využíváme pestrosti, kterou naše okolí nabízí. V tomto školním roce zprostředkujeme dětem několik divadelních představení v mateřské škole a jednu návštěvu Divadla loutek Ostrava, případně návštěvu Planetária Ostrava, několik programů interaktivní ekologické výchovy formou hry, která je vedena profesionálem na půdě školy či školní zahrady. Dále plánujeme představení sférického kina, návštěvu hřbitova v období „Dušiček“, dvakrát ročně exkurzi v místním kostele, účast dětí na výstavě ovoce a zeleniny pořádané místními zahrádkáři, účast na výstavě chovatelů, akci Dračí rejdění. V měsíci květnu nebo začátkem června uspořádáme pro děti školní výlet a ke dni dětí Výpravu za pokladem, naučnou výpravu ke Dni země, lyžařský výcvik pro předškolní děti a plavecký výcvik.

Několikrát ročně pořádáme pro děti v rámci jednotlivých tříd „Dny v přírodě“, kdy děti tráví větší část dne venku, formou vlastních prožitků poznávají přírodu a okolí

obce a hrají různé hry. Děti se také účastní akcí pořádaných obcí v souvislosti s kulturními tradicemi a svátky. Na podzim pořádáme pro děti i jejich rodiče romantickou výpravu s lampiony „Brouček se loučí s létem“ a v měsíci červnu „Den s rodiči“, dále vánoční besídky a besídky ke Dni matek. Velmi úzce spolupracujeme se základní školou nejen při společných akcích „Dýňobraní“ a „Jarní tvořivé dílny“, ale také podporujeme různá setkávání předškolních dětí se školáky, společně organizujeme Mikulášskou nadílku, pasování budoucích prvňáčků, Vánoční koncert, Den s rodiči a další.

V prosinci pečeme perníčky, v rámci tříd si děti užijí Vánoční nadílku pod stromečkem. V únoru uspořádáme pro děti Karneval v maskách, v březnu tradiční „Vynášení Moreny“. V průběhu školního roku chystáme pro děti i rodiče další projekty a akce.

Prostřednictvím společnosti RYTMIK Dětem o.p.s. nabízíme dětem starším čtyř let zájmové kroužky Zumba a Angličtina v pohybu, ve spolupráci s Lidovou školou možnost výuky hry na zobcovou flétnu.

Logopedická náprava u předškolních dětí bude po domluvě s rodiči zajištěna speciálním pedagogem. Speciální pedagog rovněž nabízí rodičům možnost konzultace v oblasti případných výchovně vzdělávacích problémů dětí, školní zralosti a připravenosti a podobně.