Starší příspěvky

 • expand2021 (65)
 • expand2020 (187)
 • expand2019 (145)
 • expand2018 (126)
 • expand2017 (49)

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Žák

Učitel

Aktuality MŠ

--> Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče,

zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 proběhne v souvislosti s platnými protiepidemickými opatřeními zřejmě distanční formou – tzn. pouze formálně, proto prodlužujeme termín zápisu od 1. 4. 2021 do 23. 4. 2021.

Pokud to epidemiologická situace dovolí, uspořádáme ke konci školního roku ve škole společné setkání učitelů, přijatých dětí a rodičů.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Žádost k přijetí můžete do ZŠ odeslat jedním z následujících způsobů: (Pokračování textu…)

Školné za měsíc duben 2021

Vážení rodiče,

od 12. 4. 2021 je  MŠ dle nařízení vlády otevřena pro děti s povinnou předškolní docházkou. Do MŠ mohou docházet také mladší děti, jejichž rodiče vykonávají vybrané profese. Pro tyto děti je stanovena úplata za předškolní vzdělávání v plné výši, tj. 350 Kč.

Mgr. Yvetta Kunzová, ředitelka školy

Zápis do MŠ

Informace k zápisu do mateřské školy 

Vážení rodiče, zápis do mateřské školy proběhne v tomto roce bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v termínu od 2. do 10. května 2021.   

Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání včetně vyjádření dětského lékaře, kopie rodného listu, dále vyplněný evidenční list dítěte a souhlas o zpracování údajů, které naleznete na webových stránkách školy, podávejte:

 • datovou schránkou  w24mhqi
 • e-mailem s elektronickým podpisem na adresu mskola@zs-staravesno.cz
 • poštou na adresu: Mateřská škola Stará Ves nad Ondřejnicí, Nad Zámkem 497, Stará Ves nad Ondřejnicí, 739 23
 • osobním podáním do poštovní schránky MŠ na ulici Nad Zámkem, Stará Ves nad Ondřejnicí

V případě neúplných žádostí nebo žádostí zaslaných e-mailem bez elektronického podpisu, bude zákonný zástupce vyzván, aby žádost doplnil nebo předložil originál žádosti. Každá úplná žádost bude označena registračním číslem, které obdržíte e-mailem. Prosíme, uvádějte vaši e-mailovou adresu čitelně. 

Výsledky přijímacího řízení (registrační čísla přijatých dětí) budou zveřejněny do konce května na webových stránkách školy a u vstupu do budovy MŠ.    

 

Mgr. Olga Machačová – zástupce ředitele pro mateřskou školu

ZŠ a MŠ Stará Ves nad Ondřejnicí

Návrat dětí do MŠ od 12. 4. 2021

Vážení rodiče a milé děti, 

od 12. 4. 2021 je dle nařízení vlády ČR povolena prezenční výuka v mateřské škole pouze těm dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání, a dále dětem, jejichž rodiče jsou zdravotničtí pracovníci nebo poskytovatelé zdravotních služeb, pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, zaměstnanci bezpečnostních sborů, příslušníci ozbrojených sil, zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb. Prosíme rodiče, kteří do této kategorie spadají a kteří by chtěli své děti na základě této výjimky umístit v naší mateřské škole, aby nás o tomto informovali telefonicky na tel. č. 604 796 797 nebo e-mailové adrese olga.machacova@zs-staravesno.cz

Děti s povinným předškolním vzděláváním budou rozděleny do skupin po 15ti (viz přiložený seznam), a jejich výuka bude probíhat ve třídách Sluníčka a Hvězdičky (budova Zámecká 38). 

Děti budou dle rozhodnutí vlády povinně testovány vždy v pondělí a ve čtvrtek ráno antigenními testy. Při testování je povolena přítomnost rodiče. Testovány nemusejí být děti, které prodělaly onemocnění Covid-19 a od pozitivního testu neuběhlo více než 90 dní a dále děti, které byly testovány PCR testem s negativním výsledkem v uplynulých 48 hodinách. Tyto skutečnosti musejí být prokázány písemně nebo dokladem zaslaným na e-mail školy.

Hygienická a bezpečnostní opatření dosud platná v prostorách mateřské školy zůstávají v platnosti (povinnost nosit respirátor pro všechny další osoby v prostorách školy, používání dezinfekčního prostředku, zachovávání rozestupů). Děti, které vykazují známky infekčního onemocnění, nemohou být do MŠ vpuštěny.   

Na děti v prostorách MŠ se nevztahuje povinnost zakrývat si dýchací cesty, ve třídě a v šatně tedy nemusejí mít roušku ani respirátor. Ostatní osoby tuto povinnost nadále mají. Prosíme rodiče, aby dali dětem alespoň jednu roušku do přihrádky v šatně nebo do kapsy u kabátu.

Děkujeme Vám za pochopení a doufáme, že se v brzké době budou moci do mateřské školy vrátit i ostatní děti.

 

Mgr. Olga Machačová – zástupce ředitele pro mateřskou školu

  

Informace pro rodiče – školné za měsíc březen

Vážení rodiče,

vzhledem k uzavření MŠ z důvodu nařízení vlády bude vybrané školné za měsíc březen použito na měsíc duben. Za  březen 2021 je tedy školné 0 Kč.

 

Povinné předškolní vzdělávání

Vážení rodiče, vzhledem k uzavření MŠ dochází u dětí s povinným předškolním vzděláváním k přechodu na distanční výuku. Povinnost vzdělávat distančním způsobem se na mateřské školy vztahuje na základě ustanovení § 184a Školského zákona. Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, mají také povinnost se tímto způsobem vzdělávat. Prosíme Vás tedy o pomoc Vašim dětem v distančním vzdělávání. Sledujte sekci jednotlivých tříd na těchto webových stránkách. Učitelky tříd Hvězdičky a Sluníčka budou distanční výuku realizovat právě prostřednictvím tohoto společného informačního kanálu, a to přednostně formou off-line výuky, abychom Vás co nejméně zatěžovali. Protože je naší povinností distanční vzdělávání dětí hodnotit, prosíme Vás o zpětnou vazbu, jejíž forma bude také uvedena v sekci jednotlivých tříd.   

Děkujeme za vaši spolupráci, velice si jí vážíme. 

Mgr. Olga Machačová – zástupce ředitele pro mateřskou školu

Změny v provozu škol a školských zařízení od 27. února 2021

Vláda  dne 26. února 2021 na svém jednání rozhodla, že vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci se kromě stávajících opatření ve školství od příštího týdne uzavřou také:
 • mateřské školy
 • 1. a 2. ročníky základních škol včetně přípravných stupňů
 • speciální školy (školy podle § 16 odst. 9 školského zákona)
 • praktické školy jednoleté a dvouleté

Kompletní text krizového opatření vlády, týkajícího se škol a školských zařízení, naleznete ZDE.

Dětem MŠ bude stravování automaticky do 21. 3. 2021 odhlášeno.

Žákům 1. a 2. třídy budou obědy rovněž na dobu tří týdnů odhlášeny. V pondělí tedy nikdo z žáků 1. a 2. třídy oběd mít nebude. Ostatní žáci 3. – 9. třídy jsou beze změny jako dosud, oběd pro přihlášené jen do jídlonosičů. 

 1. Bude-li mít žák zájem se stravovat, přihlásí si obědy sám (nebo pomocí zákonného zástupce) dle stanovených obvyklých pravidel přes estravu. Př. : pokud chce oběd již v úterý, tak pomocí estravy si oběd přihlásí do pondělka do 13 hodin.
 2. Oběd si vyzvedne pouze do jídlonosiče u vstupu do kuchyně (nad poštou – dveře budou označeny) v době
  • 1. stupeň od 11.00 do 11.20 hodin
  • 2. stupeň od 12.15 do 12.45 hodin
  • Tyto časy je třeba respektovat, v jiné době nebude oběd vydán
  • Jídlonosič musí být opatřen příjmením dítěte a číslem čipu.

Karanténa pro děti ze třídy Berušek

Vážení rodiče,

Na základě výskytu nemoci Covid-19 u dítěte MŠ ve třídě Berušky, je tato třída uzavřena. Děti, které byly ve školce v pondělí a úterý, tedy 22. a 23. 2. 2021, nastupují do karantény. Ty, které ve školce v pondělí a úterý nebyly, mohou do školky přijít, budou spojeni se třídou Broučci. 

Další podrobnosti – rozhodnutí KHS.

Obědy budou mít děti automaticky odhlášeny. 

Děkuji za pochopení
Yvetta Kunzová, ředitelka školy

Informace o vydání mimořádného opatření MZ – roušky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021:

– mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN (dostupné ZDE), dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání mimo jiné, platí, že ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení): (Pokračování textu…)

Akce na měsíc únor

8. 2. 2021 Sférické kino – všechny třídy shlédnou program postupně během dopoledne v prostorách tělocvičny MŠ, promítací stan bude po každém představení min. 15 minut větrán a desinfikován
15. – 19. 2. 2021 Jarní prázdniny – MŠ bude mít omezený provoz v budově Nad Zámkem (třídy Broučci a Berušky)
22. – 26. 2 2021 lyžařský výcvik pro třídy Hvězdičky a Sluníčka (přesný čas odjezdu bude upřesněn po jednání s lyžařskou školou)   

Během jarních měsíců bychom měli znát náhradní termíny pro vzdělávací programy ve Velkém světě techniky Vítkovice, rodiče se o akci včas dozvědí na nástěnkách a na webových stránkách školy.