Informace pro rodiče

Informace pro rodiče dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2024/2025

Vážení rodiče, rádi bychom Vám touto formou předali několik užitečných a praktických informací a rad k nástupu Vašich dětí do školky od 2. 9. 2024. Některé z těchto informací naleznete i ve Školním řádu a v dokumentech „Co Vaše dítě potřebuje do mateřské školy“ a „Je Vaše dítě připraveno na mateřskou školu“. Všechny dokumenty najdete na webových stránkách školy v sekci Mateřská škola ® Dokumenty. Velmi doporučujeme si je přečíst, pomohou Vám lépe své děti na mateřskou školu připravit, a také uvědomit si, jak je pro ně tento krok významný. Své seznámení s těmito dokumenty (což je povinnost zákonných zástupců daná Školním řádem) potvrdíte v září svým podpisem.

Dalšími důležitými dokumenty jsou Školní vzdělávací program, Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání a Organizace školního roku. Všechny tyto dokumenty rovněž naleznete na webových stránkách školky a také na nástěnkách v šatnách.   

Školka je v provozu od pondělí do pátku od 6:15 do 16:30. Ráno se děti předávají paní učitelce do 8:00. Děti si můžete vyzvedávat buď po oběde v čase 12:00 – 12:15, nebo odpoledne po odpočinku a odpolední svačince v čase od 14:30 do 16:30.

Když ráno přivedete děti do školky, jste povinni předat je paní učitelce. V praxi to znamená, že o příchodu Vašeho dítěte musí učitelka vědět, musí Vás vidět. Nelze děti jen postrčit do dveří a odejít. 

Omlouvání dětí – pokud je Vaše dítě nepřítomno ve školce z jakéhokoli důvodu, jste povinni jeho nepřítomnost omluvit. Omlouvat lze děti prostřednictvím aplikace Twigsee.

V měsíci srpnu obdržíte e-mail, kterým budete přizváni do aplikace twigsee. Aplikaci je nutné mít staženou v telefonu. V e-mailu naleznete přístupový kód. V této aplikaci si zkontrolujete údaje o Vašem dítěti a můžete je doplnit, upravit, navést vašemu dítěti profilovou fotografii apod.. Prostřednictvím této aplikace se bude dozvídat informace o dění ve školce, můžete si prohlédnout fotografie svých dětí z doby pobytu ve školce. Co všechno aplikace umí, se můžete dozvědět na webových stránkách https://www.twigsee.com

Pokud je Vaše dítě přítomno ve školce, také se v ní stravuje. Úhradu stravného a také školného si prosím dojednejte s paní vedoucí školní jídelny buď osobně, nebo na tel. č. 591 142 226. Můžete už nyní v červnu. Děti nejsou ve školce do jídla nuceny, ale motivujeme je, aby nové potraviny alespoň vyzkoušely. I nám jde o to, aby měly pestrou a zdravou stravu a dostatek živin během pobytu ve školce.

Během léta veďte děti k samostatnosti. Budou-li samostatně zvládat běžné denní činnosti, budou mít větší jistotu a lépe se jim bude zvládat začátek jejich předškolní docházky. Čím je dítě samostatnější (samo si řekne, co potřebuje, zajde si na toaletu, stáhne si kalhoty, samo se nají a napije), tím méně musí řešit problém, jak určitou potřebu zvládnout. Zvláště zpočátku se děti ostýchají říci si o pomoc, mnohdy to ještě ani neumějí, a proto, zvládnou-li činnost samostatně, tento problém jim ubude. Paní učitelky jim samozřejmě se vším rády pomohou, ale je třeba vzít v úvahu, že dětí je ve třídě 25.

Učte děti chodit. Ve školce chodíme na delší procházky, a pokud se děti doposud jen vozily nebo nosily, bude to pro ně náročné. Učte děti u jídla sedět. Velmi mnoho dětí je v posledních letech zvyklé při jídle od stolu odbíhat a chvílemi si jen přijít „kousnout“, nebo mít před sebou u jídla mobil nebo hračky. To ve školce není možné, proto prosíme, abyste děti postupně učili a uvykali na to, že u jídla se sedí. Děti by při nástupu do školky měly umět samy se najíst lžičkou a pít z hrnečku. A samozřejmě být již odplenkované. 

Budujte v dětech důvěru, že si pro ně přijdete. Budou-li děti vědět, že když maminka nebo tatínek řeknou, že přijdou, tak to tak také bude, zvládnou ranní odloučení lépe.

Nestrašte děti školkou. Naopak je co nejvíce motivujte, ať se do školky těší. Usnadníte si adaptační období. Necitlivé vyhrožování nebo negativní komentáře o školce mohou způsobit, že dítě jde do školky se strachem, pláče. Uvědomte si, že nástup do školky je v životě dítěte velmi významný krok, je to úplně jiný způsob trávení času, než na který bylo dítě dosud zvyklé, navíc bez přítomnosti maminky či tatínka, v dosud neznámém prostředí.   

Neprodlužujte dětem ranní rozloučení po příchodu do školky. Čím delší loučení, tím je pro děti horší se odpoutat.

Voďte děti do školky zdravé. V kolektivu takto malých dětí se jakákoli nákaza velmi rychle šíří. Děti ještě nemají zakořeněné hygienické návyky, neumějí se vysmrkat, nos si utírají rukama a do rukávu a nedovedou si při kašli zakrýt ústa. Infekce se i přes hračky šíří snadno. Školka má oprávnění dítě, které jeví známky infekčního onemocnění, do školky nepřijmout. Jsme povinni chránit zdraví nám svěřených dětí. Po nemoci je třeba dítě přivést do školky plně doléčené. V případě pochybností je školka oprávněna vyžadovat lékařské potvrzení, že dítě není infekční.

V době prázdnin, kdy je základní škola uzavřena, mívá školka tzv. omezený provoz. Znamená to, že v provozu jsou jen dvě nebo tři třídy. V těchto případech je vždy na nástěnkách v šatnách umístěn arch, do kterého rodiče zapisují svůj zájem o docházku dětí během omezeného provozu. Stejné je to i s provozem během letních prázdnin, který je zpravidla v měsíci červenci. Kdy je ve školce plánovaný omezený provoz se dozvíte na nástěnkách v šatnách i na webových stránkách školy už v září.

Prosíme, čtěte pozorně nástěnky v šatnách a na webu školy v sekci Mateřská škola, a samozřejmě také příspěvky v aplikaci Twigsee. Jsou tam informace určené Vám. Je tam umístěn týdenní třídní vzdělávací program, ve kterém si můžete přečíst, co se Vaše děti v daném týdnu učí, co dělají. Jsou zde také informace o tom, kam s dětmi jdeme nebo jedeme, co mají mít s sebou. Dále jsou zde umístěny plány akcí na jednotlivé měsíce.

Školka pořádá pro děti divadelní představení, jednou v roce jezdíme na exkurze nebo do Divadla loutek Ostrava, do Velkého světa techniky, nebo do ZOO a Dinoparku, jezdí k nám různé divadelní soubory, kouzelníci atd. Pořádáme akce pro rodiče s dětmi. Připravujeme dětem mikulášskou nadílku a „Hledání pokladu“ v rámci Dne dětí. Pedagogický sbor mateřské školy se snaží dětem zpestřit pobyt ve školce, rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti různými zábavnými a zážitkovými formami.

Školka je povinna vést portfolio dětí. To obsahuje především pedagogickou diagnostiku a práce dětí.  Aby mělo pro vás i vzpomínkovou hodnotu, rozhodli jsme se před třemi lety, tak jako i jiné školky, vést dětem portfolio doplněné fotografiemi, písničkami, které se děti učí, dětskými obrázky a dalšími materiály. Pořídit dítěti toto portfolio je zcela dobrovolné. Jeho cena je 300,-.

Na závěr bychom popřáli Vám i Vašim dětem šťastný a klidný nástup do školky a bezproblémovou adaptaci na nové prostředí. My učitelky uděláme vše pro to, aby se děti cítily ve školce dobře, bezpečně a byly spokojené. Pokud budete mít jakékoli dotazy, neváhejte se na nás obrátit.      

 

Mgr. Olga Machačová, zástupce ředitele pro MŠ