Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Spolek rodičů

Zápis ze SRPŠ 16. 4. 2024

Projednávané body:

 • Rada školy
 • Výsledky kontroly školy
 • Zhodnocení plesu i výsledky
 • Podněty od rodičů

Rada školy

Bylo zvykem že do ŠR volil výbor SRPŠ. Volba je na 3 roky

Do školní rady může být volen kdokoli ze zákonných zástupců. (Přihlašování kandidátů do 3.5.) Kdo chce být zvolen, ozve se přes bakaláře.

Volba konkrétních kandidátů se udělá formou ankety – přes bakaláře – možnost 2 kandidátů.

Volby od 13. 5. do 20. 5.: 2 zákonní zástupci, 2 zástupci školy, 2 za zřizovatele ZŠ

Jestli přestane být dítě ZŠ , tak rodič přestane být členem. Výsledky 27.5. 2024. (Pokračování textu…)

Zápis SRPŠ ze dne 7. 11. 2023

Řešeny dotazy ze stran rodičů na vedení školy:

Paní Dzidková dotaz za ZŠ

Omluvenky ZŠ. Dle školního řádu buď online v Bakaláři nebo písmeně do žákovské knížky. Reálně vyžadováno vždy zapsat do ŽK, tzn. rodič mnohdy omlouvá duplicitně.

Yvetta Kunzová:

Ze strany školy v řešení. Změna od pololetí, omluvenky budou dle ŠŘ. Výhledově pouze v Bakaláři. Jednalo se o snahu zamezit, aby si starší žáci neomlouvali hodiny sami v případě, že by získali přístupové údaje rodičů.

 

Paní Dzidková dotaz za MŠ:

Poplatek portfolio MŠ. Prezentováno jako povinnost školky, nicméně vybírán od rodičů poplatek 300 Kč první rok a následně 100 Kč každý další školní rok.

Yvetta Kunzová:

Zavádějící prezentace. Poplatek není povinný, ale dobrovolný.  Rozchází se úhrady za portfolio školka/škola. Do budoucna sjednocení, změna v komunikaci s rodiči. (Pokračování textu…)

Přehled čerpání finančních prostředků Spolku rodičů dětí při ZŠ a MŠ

Přehled čerpání finančních prostředků Spolku rodičů dětí při ZŠ a MŠ Stará Ves nad Ondřejnicí, z.s. ve školním roce 2022/2023

Stav k 1. 9. 2022:

Pokladní hotovost 20,-
Stav na BÚ 4357,10
Celkem 4377,10

Příjmy – školní rok 2022/2023:

Převod ze škol. roku 2021/2022 4 377,10
Dary rodičů, sponzorské dary 149 281,-
Za sběr ZŠ+MŠ 3 790,60
Od žáků ZŠ za dopravu 7 970,-
Od dětí MŠ za dopravu, vstupné 58 521,-
Celkem 223.939,70

Výdaje – školní rok 2022/2023:

Doprava + vstupné (kulturní a sport. akce) ZŠ 80 929,78
Doprava+ vstupné (kulturní a sport. akce MŠ 58 521,-
Odměny pro žáky 7 046,-
Poplatky BÚ 2 702,-
Ostatní výdaje (vánoční stromek, …) 620,-
Obaly na učebnice, pomůcky 32 294,-
Vydáno za sběr pro MŠ 1 481,-
Celkem 183 593,78  

Zůstatek k 31. 8. 2023

Příjmy celkem: 223 939,70
Výdaje celkem: 183 593,78
Zůstatek: 40 345,92 Kč
       z toho hotovost: 22  855    Kč
       Běžný účet: 17 490,92 Kč

        

Ve Staré Vsi n. O., dne 4. 9. 2023

Lenka Fabíková

Zápis ze schůze výboru SRPŠ ze dne 19. září 2023

 1. Uvítání nově zvolených členů SRPŠ (kromě zástupce třídy MŠ Hvězdiček, tam ještě nedošlo k volbě)
 2. Stávající předseda Ing. Pavel Raška odstupuje z pozice předsedy z časových důvodů
 3. Volba nového předsedy SRPŠ – zvolena jednohlasně Ing. Lenka Špidlová (zástupkyně 7.B)
 4. Nová předsedkyně Ing. Lenka Špidlová společně s Evou Galáskovou přicházejí s nápadem školní sběr – jednodenní akce – První sběr starých školních sešitů, pracovních sešitů, výkresů Nakonec zvolen termín příští úterý 26.9.2023. SRPŠ zajistí přistavení vozíku před hlavní vchod ZŠ a rodiče či děti mohou odevzdat vytříděné materiály (viz popis výše). Následně budou odvezeny do Sběrny Krmelín. Vozík bude přistaven v čase 6:30 – 8:00, 11:30 – 12:30, 14:30 – 15:30 h. Sehnání řidičů, aut s koulí a vozíků – členové SRPŠ.
  Propagace – tvorba umístění plakátu na „akci vozík“ – Mgr. Yvetta Kunzová.
  Vložení na obecní FB – Zuzana Pallo.
 5. Zástupce SRPŠ v radě ZŠ – Marie Javorková (za SRPŠ 9. B) popisuje aktuální postupy při klasickém odvážení sběrných surovin. Sběrna Stará Ves – pan Nepraš (2x ročně). A sběrna Krmelín. P. Javorková přednesla návrh – rozdělování plateb na MŠ a ZŠ, aby neměla paní účetní Lenka Fabíková problém platby dohledat. Peníze docházejí, ale Krmelín posílá 2x ročně. Když rodiče si cenu nechají rodiče vyplatit na sebe, dostanou nižší cenu – např. 0,50 Kč, když na účet SRPŠ, tak posílají 1 Kč. Sběrna Krmelín přidává nyní 50 %. Předsedkyně Ing. Lenka Špidlová ověří v Krmelíně a upřesní zasílání (kvartálně/měsíčně?).
 6. Jak bude probíhat Vánoční jarmark – zatím předpoklad jako v minulosti. Upřesníme dne 7.11.2023 na další schůzi SRPŠ.
 7. Paní ředitelka ZŠ Mgr. Yvetta Kunzová popisuje nadcházející akce ZŠ – Vítání podzimu & Rej masek, bude se prodávat párek v rohlíku, buchta, káva. Účast SRPŠ asi není nutná.
 8. Příspěvky z darů rodičů, plesu, sběru a akcí se použily na dopravu žáků na akce, na pořízení papírů do VV a PČ, dále na obaly a pomůcky, nákup 2 ks pingpongových stolů do chodeb, polepů na schody a výdaje kulturních akcí (den dětí, Xixa má talent, vítání jara, vánoční jarmark, pasování prvňáčků atd.). Přesný rozpočet je k nahlédnutí na sekretariátě školy.
 9. Odhlasovány poplatky pro SRPŠ ve stejné výši jako v loňském školním roce:
  – 400 Kč příspěvek za žáka ZŠ
  – 900 Kč dítě v MŠ
  – návrh na zlepšení: posílat dary SRPŠ účtem/QR kódem
 10. Školní ples – stanoven termín na 19.1.2024.
  návrhy na zlepšení:

  • včas stanovit termín
  • možnost zaslat finanční částku jako cenu do tomboly
  • zůstat u hudby s DJ (menší částka, vyšší zisk pro SRPŠ – děti)
  • možnost platby QR kódem
 11. Dotaz na téma využití finančních prostředků, které se vydělají na plese a dalších akcích SRPŠ v tomto roce. Návrhy paní ředitelky Mgr. Kunzové – interaktivní tabule do tříd, kde nejsou, ale jsou velmi drahé (cca 100 tis). LCD panel – ač s okleštěnými vlastnosti cca do 80 tis. Kč.
  Zatím tedy nejlogičtěji vychází nakoupení profesionální hardware pro ozvučení školních akcí. Např. Vítání jara, XIXA má talent, vánoční besídka apod.
 12. Převedení bankovního účtu SRPŠ – nyní vysoký poplatek za vedení účtu a ještě bez internetového bankovnictví. Předsedkyně p. Ing. Lenka Špidlová při převodu oprávněné osoby na něm ověří snížení poplatků, zavedení internetového bankovnictví. V případě zásadně výhodné ceny převede účet pod jinou banku.
 13. Odloučená třída 6.A ve 3. patře – chtějí ping-pong stůl, bohužel na něho není místo. Mají ale k dispozici celou tělocvičnu. Případně doporoučené hry: céčka, čára, guma.
 14. Zástupce SRPŠ v radě ZŠ Bc. Michaela Janošková, DiS. referovala o možné spolupráci s kulturní komisí obce. Např. na akci zatím pracovně nazvané „branný den“, která se bude pořádat KK společně s armádou ČR – radarová stanice ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Např. členové SRPŠ zajistí občerstvení, budou prodávat, co se vydělá – opět na účet SRPŠ. Termín akce bude upřesněn.
 15. Dále Michaela Janošková společně s předsedkyní Ing. Lenkou Špidlovou zpracují článek do obecního zpravodaje o fungování SRPŠ, termínu plesu, o tom, co se koupilo loňském roce za vydělané peníze apod., osvěta o možnosti sběru – sběrny Stará Ves a Krmelín.
 16. Další schůzka SRPŠ 7.11.2023 po třídních schůzkách na 16:30

Přítomní za SRPŠ:

třída ZŠ       
1.A    Zuzana Pallo 6.A Bc. Jana Filipcová
1.B    Daniel Kaštovský 6.B    Veronika Kunčárová
2. Elen Vítová 7.A Ing. Pavel Raška
3.A  Bc. Martina Lednická 7.B   Ing. Lenka Špidlová
3.B   Romana Chrenková 8. Ing. Petra Paličková
4. Eva Galásková 9.A    Ing. Václav Šmýra
5. Anna Zahradníková 9.B      Marie Javorková
třídy MŠ       
Berušky Ing. Lenka Dzidková Hvězdičky  
Broučci Ing. Pavlína Šperlínová Sluníčka Mgr. Veronika Dekleva

Zástupce SRPŠ v radě školy: Bc. Michaela Janošková DiS., Marie Javorková

Za ZŠ a MŠ: Mgr. Yvetta Kunzová, ředitelka ZŠ, zástupkyně Mgr. Zuzana Stejskalová

Omluveni: Václav Šmýra (9.A)

Zapsáno dne 19. 9. 2023,
Marie Javorková, Bc. Michaela Janošková DiS.

Poděkování – školní ples

Spolek rodičů dětí ZŠ a MŠ ve Staré Vsi nad Ondřejnicí vyslovuje velké poděkování všem sponzorům za finanční podporu či věcné přispění a všem ostatním za pomoc při pořádání a návštěvu Školního plesu dne 20.1.2023.

celé znění poděkování

Zápis ze schůze výboru SRPŠ ze dne 1. listopadu 2022

Organizace školního plesu, který se bude konat 20. 1. 2023 ve školní jídelně:

 • Ples v 19 hod. v budově školy, cena vstupného 150 Kč, vstupenky v předprodeji v kanceláři školy
 • Návrh: butonek hned u vstupu do klopy a fotokoutek (děti vyrobí škrabošky, vtipné nápisy do komiks.bublin) a plesající se sami vzájemně vyfotí mobilem
 • Tombola po 20 Kč/kus (na plese vydají dary manželé Špidlovi)
 • Koláčky (domácí) po 3 kusech za 50 Kč na starosti paní Zahradníková
 • Janošková má na starosti tvorbu plakátu pro propagaci plesu a nákup materiálu: ubrousky, pap. talířky, celofán, stužky, bločky vstupenek a tomboly. Účet p. Křížové.
 • paní Bukovická objedná: chlebíčky 100 ks a víno u paní E. Petrošové
 • výčep zařídí Pavel Raška: pivo Huhňák 11, 50l, 30l, 15l, sklenice školní
 • štamprle nakoupí paní Lednická
 • školní kuchařky připraví jídlo: kuřecí, brambor a obloha (cca 80 porcí)
 • obsazení: šatna (Horklovi), vstup +tombola+ jídlo (Bukovická a Lednická), alkohol bar (Galásková+Javorková+Kunčarová), pivní bar (Šmýra)
 • program Maki a Kači a Břušonky
 • výtěžek z plesu půjde na zábavné učení – polepy na schody, pingpongový stůl atd.

(Pokračování textu…)

Zápis ze dne 20. září 2022

Zápis ze schůze výboru SRPŠ ze dne 20. září 2022

 1. Školní „ples
  po období s covidovými omezeními se navracíme k organizování školního plesu.

  • termín stanoven na 20. ledna 2023 ve školní jídelně.
  • přislíbená spolupráce zaměstnanců a žáků školy ze strany paní ředitelky ZŠ.
  • diskuze k programu – živá hudba nebo DJ, téma a název plesu, způsob propagace apod.
  • výzva členům SRPŠ (i rodičům) k oslovení možných sponzorů – ceny do tomboly na ples apod.
  • v listopadu proběhne organizační schůzka týkající se přímo této akce.
 2. Dar/příspěvek pro SRPŠ – odsouhlasilo se ve výši 400,- Kč pro žáky ZŠ a 900 Kč pro žáky v MŠ.
 3. Poděkování rodičům ze strany vedení ZŠ a MŠ, Mgr. Kunzové a Mgr. Machačové za tento způsob podpory ZŠ a MŠ:

(Pokračování textu…)

Seznam členů ve školním roce 2022/2023

Kontaktní email: srps.staraves@email.cz
třída ZŠ  
1. Kateřina Bukovická
2.A Bc. Martina Lednická
2.B Romana Chrenková
3. Eva Galásková
4. Anna Zahradníková
5.A Bc. Jana Filipcová
5.B Veronika Kunčárová
6.A Ing. Pavel Raška
6.B Ing. Lenka Špidlová
7. Ing. Petra Paličková
8.A Ing. Václav Šmýra
8.B Marie Javorková
9. Mgr. Monika Štegnerová
třídy MŠ  
Berušky Ing. Pavlína Šperlínová
Broučci Mgr. Veronika Dekleva
Hvězdičky Renata Pecháčková
Sluníčka Bc. Michaela Janošková DiS.
pokladník Lenka Křížová

Zápis ze schůze výboru SRPŠ ze dne 13. dubna 2022

 1. Jarmark – zapojení SRPŠ – 28.4. 2022 – 16 h. Příjde : Špidlová, Dekleva, Galásková, Kunčárová, Vacková, Janošková, Paličková?, Javorková, Čejková. Dodatečně přislíbili účast: Lednická, Štegnerová
 1. Holky ze SRPŠ napečou slané buchty a ostatní občerstvení, Kunčárová – mafíny, Čejková – slané, Janošková – tmavé mafíny, Špidlová – slané štrůdly, ostatní – překvapení – nejlépe slané. Sbor učitelů napeče sladké koláčky, Paličková – káva.
 2. Vybrané dobrovolné vstupné i za připravené pochutiny sborem SRPŠ bude využito na dětský den, volnočasové aktivity, mc donald cup atd.
 3. Další akce – 4.6. od 10-14h Den otevřených dveří – vystavené práce, projekty dětí a prohlídka celé školy; 23.6.2022- loučení s 9.ťáky. Vystoupení ZŠ a MŠ na Den matek, Den dětí v rámci školy
 4. Sběr – agitace – Vyrobí letáček Míša 
 5. Info: 4 děti ZŠ a 1 v MŠ z Ukrajiny, maminka dětí v kuchyni ZŠ. Učitelé a někteří rodiče sponzorují stravu (do konce školního roku) ukrajinských dětí a kurz dětí v ČJ.
 6. Zřizování ISIC karet pro děti ZŠ –rodičům nabídnuta možnost do 20.4. dát žádost o ISIC kartu- bude se používat ke vstupu a do ZŠ i na obědy místo čipu. Možnost využití slev např. u Mc Donalds, KFC, Knihy Dobrovský, Alza a další.

(Pokračování textu…)

Zápis ze schůze výboru SRPŠ ze dne 5. října 2021

 1. Třídním důvěrníkem za 1.A třídu byla zvolena Martina Lednická a za 1.B Romana Chrenková.
 2. Důvěrník za Broučky Bc. Michaela Janošková DiS, za Berušky Mgr. Veronika Dekleva, za Sluníčka Kateřina Bukovicová, za Hvězdičky Veronika Vacková.
 3. Žádné platby škole nelze hradit bezhotovostně. Přijaté platby za divadla, kroužky apod. škola hradí v hotovosti zprostředkovatelům…
 4. V MŠ V zimě bude probíhat lyžování pro děti na Skalce.
 5. Školní ples-nebude, venkovní akce probíhají, např. Ukládání broučků ke spánku.
 6. Logopedie v MŠ
 7. MŠ od 6.15h, ranní družina 6.30h- 16.30h
 8. K dotazu rodičů, zda byly vyčerpány všechny finanční prostředky ke konci minulého školního roku, nám paní ředitelka předložila soupis vyčerpaných prostředků na dopravu a školního vybavení pro děti. Přehled využitých peněžních prostředků v MŠ byl sdělen na schůzkách rodičů ve všech odděleních MŠ.
 9. Dar škole SRPŠ odsouhlasilo ve stejné výši jako loni, a to 300,- Kč pro žáky ZŠ a pro žáky v MŠ 700,- Kč.
 10. Sběr papíru: potvrzení ze sběrny o množství a druhu sběru předat vždy třídnímu učiteli (vložit např. do deníčku). Za rok 2020-2021 za sběr vybráno 10.248 Kč za ZŠ a MŠ.
 11. VÁNOČNÍ JARMARK a zapojení SRPŠ až dle Covidové situace

(Pokračování textu…)