Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Stanovy spolku

STANOVY SPOLKU

SPOLEK RODIČŮ DĚTÍ PŘI ZŠ A MŠ STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ, z.s.

Čl. 1       Název, forma a sídlo

 1. Spolek rodičů dětí při ZŠ a MŠ Stará Ves nad Ondřejnicí, z.s. (dále jen spolek) je nezávislým spolkem občanů, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců žáků a školy (dále přátel školy ) spolčených na základě dobrovolnosti a společného zájmu podle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
 2. Má sídlo Zámecká 38, 739 23,  Stará Ves nad Ondřejnicí. Spolek používá název Spolek rodičů dětí při ZŠ a MŠ Stará Ves nad Ondřejnicí, z.s. (dále jen SRPŠ)

Čl. 2       Charakter spolku

Hlavním posláním spolku je spolupráce rodičů a zákonných zástupců žáků, dětí a přátel školy se Základní školou a Mateřskou školou, příspěvkovou organizací, Zámecká 38, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí (dále jen škola).

Čl. 3       Základní účely spolku

Základními účely spolku jsou:

 1. vytváření vhodných podmínek pro zabezpečení školy v oblasti materiální, hospodářské, výchovné a zájmové činnosti zaměřené na podporu školy a jejich žáků,
 2. podporování aktivní spolupráce rodičů a jejich zapojení do života školy,
 3. podává vedení školy náměty, připomínky a stížnosti rodičů a podílí se na jejich vyřizovaní,
 4. pomáhá při získávání dárců a sponzorů.

Čl. 4       Členství ve spolku

 1. členství v SRPŠ je dobrovolné. Členem SRPŠ se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR, která souhlasí se stanovami SRPŠ a jeho činností.
 2. člen SRPŠ má právo aktivně se podílet na každé činnosti SRPŠ, zúčastnit se členské schůze, volit a být volen do orgánů SRPŠ, vznášet své názory, náměty a připomínky k činnosti SRPŠ a zúčastňovat se osobně projednávání svých návrhů
 3. členství vzniká dnem, kdy rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, případné telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele
 4. o přijetí nového člena spolku rozhoduje rada spolku

Čl. 5       Zánik členství

Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov a dále pokud člen se bez uvedení důvodů nezúčastní třech o sobě jdoucích členských schůzí.

Čl. 6       Orgány spolku

 1. Nejvyšším orgánem spolku předseda, který je volen členskou schůzí, tvořenou nadpoloviční většinou  členů SRPŠ. Předseda svolává členskou schůzi  nejméně jednou ročně, aby
 2. Schválila případné změny stanov
 3. Schválila zprávu o činnost spolku a zprávu o hospodaření za uplynulé období
 4. Volí volené orgány SRPŠ
 5. Stanovila výši členských příspěvků
 6. Schválila rozpočet spolku na příští období
 7. Schvaluje výsledek hospodaření spolku
 8. Zvolila čestné členy spolku, rozhodla o vyloučení člena spolku
 9. Vyloučila člena pro hrubé porušen stanov
 10. Rozhodla o dobrovolném rozpuštění nebo zrušení spolku
 11. Členskou schůzi svolává předseda spolku nejméně jedenkrát do roka. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá výkonný výbor spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu a počet přítomných členů.
 12. Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět.
 13. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. O dobrovolném rozpuštění nebo zrušení s polku rozhoduje kvalifikovanou většinou.
 14. Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí předseda spolku. V kompetenci členů spolku je také předsedu nebo pokladníka odvolat.
 15. Členové spolku se schází dle potřeby. Členové spolku mohou přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno více než 50 % členů a zároveň je přítomen předseda. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů.
 16. Předseda spolku je jeho statuárním orgánem. Předseda zastupuje spolek ve všech věcech.

 

Čl. 7               Hospodaření spolku

 1. Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.
 2. S výsledkem hospodaření seznamuje pokladník spolku členy spolku a každé členské schůzi.
 3. V případě zániku spolku je jeho majetek předán škole k dalšímu využití.

Čl. 8               Závěrečná ustanovení

 1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
 2. Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 7. 11. 2016. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě.