Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Zápis ze SRPŠ 16. 4. 2024

Projednávané body:

 • Rada školy
 • Výsledky kontroly školy
 • Zhodnocení plesu i výsledky
 • Podněty od rodičů

Rada školy

Bylo zvykem že do ŠR volil výbor SRPŠ. Volba je na 3 roky

Do školní rady může být volen kdokoli ze zákonných zástupců. (Přihlašování kandidátů do 3.5.) Kdo chce být zvolen, ozve se přes bakaláře.

Volba konkrétních kandidátů se udělá formou ankety – přes bakaláře – možnost 2 kandidátů.

Volby od 13. 5. do 20. 5.: 2 zákonní zástupci, 2 zástupci školy, 2 za zřizovatele ZŠ

Jestli přestane být dítě ZŠ , tak rodič přestane být členem. Výsledky 27.5. 2024.

Zhodnocení plesu SRPŠ

Ples, se konal v lednu 2024. Z celkového výtěžku 42 tis se již za 20 tis zakoupilo ozvučení a využije se hned na XIXA. Ze SRPŠ se platí hlavně autobusy (ubyl lyžák, protože nebyl). Další výbavu teď kupovat nebudeme. Necháváme peníze raději do rezervy. Rádi bychom větší příspěvek ze strany obce na dopravu žáků na jednotlivé akce (plavání, divadla..).

Příští rok návrh: Vstupenky / náramky/razítko. Krabička na dobrovolný příspěvek + QR kód

 

Výsledky ČŠI – kontrola školy

Inspekční zpráva bude zveřejněna na stránkách školy

Silné stránky:  

 • Klima ve škole je v pořádku, podpora v učitele, ..
 • Školní Poradenské pracoviště (školní metodik prevence)
 • 23 hospitací: všechny hospitace naprosto ok, výborní učitelé
 • Spolupráce se zřizovatelem a se spolky v obci

Slabé stránky:

 • ve všech předmětech jim chyběla diferenciace a individuální přístup
 • Slabá stránka ve školce – malá práce s technologiemi – digitální kompetence
 • důležitá je zpětná vazba, u některých je a některých chybí

Chválili spolupráci s asistentkami, rodilou mluvčí, žákovský parlament.

 

O prázdninách se bude budovat učebna virtuální reality a robotiky (dotace dostala obec).

Modernizace stávající učebny informatiky (kompletní stavebnice robotiky).

 

Účet SRPŠ 

Původní spolek spadal pod Unií rodičů= v likvidaci. Nový spolek v jednání, zda pod radou školy nebo pod zřizovatelem? Běžný účet neziskovky u Fio banky. Spolek rodičů může přijímat i dary. Jinak dary musí jít přes zřizovatele. Spolek je dobrovolný není financován. Členové SRPŠ dělají ve volném čase.

 

Škola – zápis – dotazy od rodičů

U zápisu 33 dětí (2 odklady, a ještě 2 děti jsou ?) Takže možná 29.

1 s podpůrným opatřením (musíme počítat -1)

Jazyky

 Anketa 6. tříd volitelné předměty: Badatelský seminář, Konverzace v AJ, Sportovní aktivity

Od 7. třídy (2. hodiny) Vybírá se 2. cizí jazyk – Ruština nebo němčina. Potřebujeme alespoň 7 dětí – Ruština je top 5 jazyků

 

Informační kanál pro MŠ

 • něco jako bakalář – twigsee – přístupové údaje
 • Omluvenky, fotky, informace – už se testuje – bude povinné
 • Elektronické předávání dat z MŠ na matriky podzimní a jarní, k 9. a 30. 3.
 • Bude povinná elektronická spisová služba od roku 2026 – my už částečně používáme
 • Není možné spojit bakaláře MŠ a ZŠ

Dotazy rodičů

 • Volitelný oběd je podle dětí super – bezezbytkový den
 • Do budoucna – po rekonstrukci kuchyně se plánuje možnost 2 jídel
 • Znova máme žákovský parlament: od 5. do 9. třídy
 • Sportoviště oddělené kamennou zídkou na dvoře – chceme ji dostat do stavu hezkého – Malování – i odpoledne – s možnou pomocí rodičů – nebo i začátek září.
 • Sběr – info koncem června, že první týden v září bude sběr (jen ráno 6:30-8:00)
 • Poslední týden se odevzdávají knihy

QR kód –

Družina by se mohla platit QR kódem.

 

Přítomní za SRPŠ:

třídy ZŠ              

1.B   Daniel Kaštovský           

2.  Elena Vít

6.B   Veronika Kunčárová     

6.A   Jana Filipcová  

7.B  Ing. Lenka Špidlová       

8.     Ing. Petra Paličková

                 

třídy MŠ            

Broučci               Ing. Pavlína Šperlínová 

MŠ – Sluníčka    Ing. Veronika Dekleva                

                           

Zástupce ZŠ a MŠ                        

Mgr. Yvetta Kunzová, ředitelka ZŠ                        

 

Omluveni:

1.A    Zuzana Pallo     

3.B    Romana Chrenková      

3.A    Bc. Martina Lednická    

4.      Eva Galásková

5.      Anna Zahradníková

7.A    Ing. Pavel Raška             

9.A    Ing. Václav Šmýra          

9.B    Marie Javorková            

Berušky      Ing. Lenka Dzidková      

Hvězdičky   Mgr. Kamila Chvostková

 

Zapsala: Elena Vít a Lenka Špidlová